SØG MENU

Husets Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION HUSET,
HASSERISGADE 10, AALBORG

 

§ 1
NAVN

Stk. 1. Institutionens navn er: Den selvejende institution HUSET.

 

§ 2
FORMÅL

Stk.1. HUSET er et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse
og socialt samvær.
HUSET er en udviklingsorienteret og væsentlig aktør, der i et aktivt åbent samspil med
kulturmiljøet udfylder rammen som samlende Kraftcenter for Talent og Vækstlag i Aalborg
Kommune.

 

§ 3
HJEMSTED

Stk. 1. Institutionens hjemsted er: Aalborg Kommune

 

§ 4
LEDELSE OG FORRETNINGSORDEN

Stk. 1. HUSET´s overordnede ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der har de
kompetencer, som må anses for nødvendige til sikringen af udvikling og optimal ledelse af HUSET
(dækkende flg. kompetenceområder: Kunstnerisk virksomhed, folkeoplysende virksomhed,
kulturformidling, ledelse, markedsføring og økonomi).


2 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd.
1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne i HUSET.
2 personer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse med skyldig hensyntagen til at sikre
de nødvendige kompetencer.

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig hvert andet år i forbindelse med udpegningen af medlemmer jf.

stk. 3.

 

Stk. 3. De af Aalborg Byråd udpegede medlemmer udpeges for en 4 årig periode til 1. april i det
andet år af en byrådsperiode.
Øvrige medlemmer udpeges for en 2 årig periode.

 

Genudpegning/genvalg kan finde sted, idet ingen dog som hovedregel kan sidde i bestyrelsen
uafbrudt i mere end 8 år.

 

Ved forfald, kan den som har udpeget/valgt medlemmet, udpege/vælge en efterfølger, som
indtræder i resten af valgperioden i stedet for den, der afløses.
Stk. 4. For bestyrelsens arbejde fastsættes en forretningsorden som bilag til vedtægten.

 

§ 5
DAGLIG LEDELSE

Stk. 1. Til at forestå den daglige ledelse af HUSET ansætter bestyrelsen en leder. Lederen
refererer til bestyrelsen og er ansvarlig over for denne for den løbende drift, herunder
udarbejdelse af oplæg til virksomhedsplan, budget etc. samt for løbende rapportering af
regnskaber og andre resultater herunder årsregnskab, jf. i øvrigt forretningsordenen.

 

Stk. 3. Lederens opgaver og ansvar i forhold til bestyrelsen er nærmere fastlagt i bestyrelsens
forretningsorden, som udgør en del af lederens ansættelsesgrundlag.

 

§ 7
HUSETS BRUGERE

Stk. 1. Den daglige leder har til opgave at sikre en god dialog med Husets brugere.
Heri også indbefattet videreformidlingen af bestemmelser fra Husets bestyrelse, der
måtte have betydning for brugernes muligheder i Huset, eller fra brugerne til
bestyrelsen.

 

Stk. 2. Til sikring heraf kan lederen ad hoc. nedsætte dialogfora bestående af brugere indenfor
hver af HUSET´s hovedaktiviteter eller indsatsområder, således som disse defineres af bestyrelsen
og i aftalegrundlaget med Aalborg Kommune.
Lederens og bestyrelsens samarbejde med brugergrupperne reguleres i forretningsordenen.

 

§ 8
REGNSKAB

Stk.1. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk.2. Institutionens årsregnskab skal udarbejdes og revideres af en statsautoriseret revisor.

 

§ 9
OPLØSNING

Stk. 1. l tilfælde af institutionens opløsning skal Aalborg Kommune godkende hvad den selvejende
Institutions midler anvendes til.

 

§ 10
VEDTÆGTSÆNDRINGER

Aalborg Kommune skal godkende ændring af vedtægten vedrørende:
1. Ændring af vedtægtens § 2 angående Den selvejende Institutions formål.
2. Ændring af vedtægtens § 4, stk. 1 angående bestyrelsen
3. Ændring af vedtægtens § 9 angående anvendelse af Den selvejende Institutions midler ved
Den selvejende Institutions opløsning.

 

§ 11
IKRAFTTRÆDEN

stk. 1. vedtægten træder i kraft umiddelbart efter Aalborg Kommune og Civilstyrelsen har
godkendt vedtægtsændringen.